صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی/ ظرفیت عظیم ارزآوری رو به افول رفت

ظرفیت عظیم ارزآوری کشور در حوزه صنعت سنگ که می‌تواند سالانه هفت میلیارد دلار درآمد را به ایران سرازیر کند، این روزها در پس مشکلات اقتصادی و سایر موانع، [...]
ادامه مطلب صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی/ ظرفیت عظیم ارزآوری رو به افول رفت